Autoškola Znojmo PELC - Školení řidičů

 - školení řidičů -

Akreditované školící středisko Pelc ( Mo: 603 792380 ) 

Profesní školení:

Pravidelné školení ( 1000 Kč ) pro držitele nového průkazu profesní způsobilosti řidiče bude následovat nejpozději do roka po vydání nového profesního průkazu a to v rozsahu vždy 7 hodin ročně. Je třeba upozornit řidiče, že není vhodné nechávat toto školení na poslední chvíli. Školicí střediska musí 5 pracovních dní předem oznámit krajskému úřadu jmenný seznam účastníků školení. Po 5 ročních cyklech školení řidič požádá příslušný obecní úřad o výměnu profesního průkazu. Přitom bude muset doložit, že 5 krát absolvoval roční cyklus 7 hodinového školení.

Vstupní školení. ( smuvně dle počtu uchazečů) Řidiči získají nový profesní průkaz pouze po absolvování vstupního školení a zkoušky.

Rozsah školení s ohledem na skupiny a věk řidiče je uveden v této tabulce:

Věk
  18 21 23
C, CE 280 140 140
D, DE - 280 140
C1, C1E 140 140 140
D1, D1E - 140 140

Referentské školení: ( 200 Kč )

Povinnost zúčastnit se školení řidičů a ověření jejich znalostí vyplývající ze zákona č.262/2006 Sb., Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, se týká všech zaměstnanců, kteří fyzicky řídí vozidlo.

V praxi se jedná například i o zaměstnance, který řídí vozidlo na služební cestě bez ohledu na to, zda se bude jednat o řízení vozidla služebního nebo soukromého, ale například i o zaměstnance, který bude při výkonu pracovní činnosti řídit vozidlo na účelové komunikaci v uzavřeném prostoru nebo objektu.

Zákoník práce v § 103 odst. 2 ukládá zaměstnavateli povinnost „zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána, a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování“.